W2- P. Pracy i p. urzędnicze

  • Uploaded by: Kasia Syjud
  • Size: 60.1 KB
  • Type: PDF
  • Words: 1,001
  • Pages: 8
Report this file Bookmark

* The preview only shows a few pages of manuals at random. You can get the complete content by filling out the form below.

The preview is currently being created... Please pause for a moment!

Description

1. PRACOWNIK:

Młodociani: Art. 190 KP Osoba która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest zatrudnianie osoby która nie ukończyła 15 lat.

Art. 191 paragraf 1 KP Wymagania do zatrudnienia: -

Ukończyć trzeba co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową

-

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy danego rodzaju.

Art. 191 Paragraf 2 KP Art. 200 ( 1) paragraf 1 KP Młodociany zatrudniony na podst. umowy o pracę może wykonywać tylko pracę lekką.

Art. 191 paragraf 2(1)- 2(7)

Przygotowanie zawodowe młodocianych może być w formie: 1) Nauki zawodu 2) Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Elementy umowy w celu przygotowania zawodowego- Art. 195 paragraf 1 i 2

Art. 196 KP- rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego.

Praca lekka: Wymiar czas pracy lekkiej: Art. 200(2) paragraf 2 i 3 -

Tygodniowy wymiar w czasie zajęć szkolnych- 12h / ferie 35 h

-

Dobowo w czasie zajęć szkolnych- 2h/ 7 h

Szczególna ochrona osoby młodocianej- art. 201 KP Do 6 h/ d - do 16 lat Do 8h/d - powyżej 16 lat

Szczególna ochrona art. 203 KP i art. 204 KP

Dzieci: Zatrudnianie dzieci art. 304 ( 5) KP Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia 16 lat jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, sportową, artystyczną lub reklamową.

Właściwy inspektor pracy musi wydać zezwolenie na wniosek podmiotu wyżej określonego- trzeba mieć na uwadze bezpieczeństwo dziecka. Musi być także zezwolenie dziecka.

2. Rodzaje umów o pracę: Art. 25 KP -

Umowa o pracę na okres próbny - umowa fakultatywna, ta umowa nie jest konieczna do zatrudnienia. Jest to umowa która poprzedza umowę o pracę. Celem umowy jest wzajemne poznanie się stron. Może być zawarta na czas dowolnie ustalony przez strony, ale nie może przekraczać 3

miesięcy. Umowa ta może być zawarta z danym pracownikiem tylko raz na tym samym stanowisku.

Ponowne zawarcie umowy o pracę: po upływie 3 latach lub na innym stanowisku.

Art. 34 KP- Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny.

-

Na czas nieokreślony-

jest to umowa bezterminowa.

Nie ma

oznaczonego końcowego terminu trwania stosunku pracy. Znamy termin rozpoczęcia pracy.

Najbezpieczniejszą

umową

dla

pracownika

jest

jest

właśnie

umowa

bezterminowa. Celem jest tworzenie więzi prawnej między stronami przez dłuższy okres. Stwarza najdalej idącą ochronę trwałości stosunku pracy.

Art. 36 paragraf 1 - stosujemy ten sam przepis co do umów na czas określony.

-

Na czas określony- umowa terminowa. Znamy termin początkowy pracy i możemy

znać

konkretną

datę

zakończenia

lub

przez

wskazanie

okoliczności zakończenia.

Określenie terminu: umowa na czas określony może trwać maksymalnie 33 miesiące. Łączna liczba umów nie może przekraczać trzech. Czwarta umowa byłaby już umową na czas nieokreślony.

Wyjątki: art. 25(1) paragraf 4 Nie ma znaczenie ile badą trwały i ile razy umowy na czas określony będą zawarte.

Np. praca o charakterze dorywczym lub sezonowym- zbieranie truskawek itd. Art. 25 ( 1) paragraf 5

Art. 36 KP Można wypowiedzieć umowę na czas określony. Okres wypowiedzenia umowy zależy od czasu trwania zatrudnienia. Kiedyś umowa na czas określony nie posiadała okresu wypowiedzenia. Kiedyś rozwiązanie umowy takiej było bardzo trudne. Kiedyś potrzebne było zawarcie klauzuli o wypowiedzeniu umowy w umowie o pracę.

- Umowa o telepracę- art. 67 (5) paragraf KP Wykorzystuje się do pracy środki komunikacji elektronicznej. Nie jest to praca zdalna. Telepracownik to pracownik który wykonuje pracę poza zakładem pracy i przekazuje wyniki pracy za pośrednictwem sŕodkow komunikacji elektronicznej.

Zmiana umowy o pracę za porozumieniem stron na telepracę lub przy zawieraniu umowy.

Można przestać wykonywać telepracę i wystąpić z wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania prac. Można z takim wnioskiem wystąpić natomiast dopiero po okresie 3 miesięcy od podjęcia pracy w f. telepracy.

Art. 67 ( 14) KP

3. Zatrudnienie niepracownicze:

- Typu cywilnoprawnego

-

Typu administracyjnoprawnego np. ABW, policja

-

Typu

penalnego-

zatrudnione

osoby

skazane

odbywające

karę

pozbawienia wolności. Normalna umowa o pracę lub praca jednostronnie wyznaczona. -

Typu

ustrojowego- dotyczy jednoosobowych organów państwa lub

członków kolegialnych organów państwowych, np. Prezydent RP, posłowie, senatorowie

4. Zasady prawa pracy: Zawarte są na początku KP. Def. zasad prawa pracy: wytwór nauki prawa, zajmującej się opisem materiału normatywnego, można ustalić w jaki sposób została ukształtowana dana instytucja.

1). Zasada wolności pracy: art. 10 paragraf 1 Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Zasada została potwierdzona w art. 65 Konstytucji.

2). Zasada odpłatności za pracę: art. 10 paragraf 2, art. 13 KP 2800 zł kwota brutto - minimalna wysokość wynagrodzenia za pracę. Pracownik na prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Poparte w art. 65 ust. 4 Konstytucji.

3). Zasada swobody nawiązania stosunku pracy: art. 11 KP. Poparte w Konstytucji- art. 65 ust. 1 i 2

Art. 66 paragraf 2 KP Obowiązek bezwzględny

Art. 53 paragraf 5 KP Obowiązek względny

4). Obowiązek pracodawcy szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika. Def. dóbr osobistych - art. 23 KC Art. 30 Konstytucji- nienaruszalna zasada ochrony godności człowieka

5). Zasada równości praw…: art. 11( 2) KP Art. 33 ust. 1 i 2 Konstytucji.

Nierówne traktowanie: -

Molestowanie

-

Mobbing

6). Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy: art. 11 ( 3) KP, art 18 ( 3a) paragraf 1 KP

Rodzaje dyskryminacji w KP: -

Pośrednia- art. 18 ( 3a) paragraf 3

-

Bezpośrednia- art. 18( 3a)

paragraf 4

7). Prawo do wypoczynku: art. 14, art. 152 KP, art. 133 paragraf 1, art. 66 ust. 2 Konstytucji

8). Prawo do BHP ( bezpiecznych i higienicznych warunków pracy): art. 15, art. 207 paragraf 1 KP art. 68 Konstytucji, art. 66 Ust. Konstytucji

9). Spokojnie potrzeb socjalno-bytowych: ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu Świadczeń Socjalnych. art. 16 KP

10). Obowiązek pracodawcy ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych: art.17 KP art 103 ( 1) KP art. 103 (2) KP

11). Zasada ochrony uprawnień pracowniczych: art. 18 KP

12). Zasada wolności zrzeszania się w związki zawodowe i organizacje pracodawców: art. 18 (1) KP

13). Zasada wolności tworzenia związków zawodowych, zrzeszeń i fundacji: art.12 Konstytucji

14). Zasada wolności związków zawodowych: art. 59 Konst.

13). Zasada uczestnictwa pracowników w zarządzaniu zakładem pracy: art. 18 (2)

Similar documents

W2- P. Pracy i p. urzędnicze

Kasia Syjud - 60.1 KB

W2- P. Karne i p. wykroczeń

Kasia Syjud - 53.9 KB

W1-p. pracy i p. urzędnicze

Kasia Syjud - 74.6 KB

W3- P Karne i p. wykroczeń

Kasia Syjud - 5.6 MB

W3-4. P&P. .docx

Trần Quỳnh Trang - 121.7 KB

W1- P. Karne i p. Wykroczeń

Kasia Syjud - 57.5 KB

SPK P

Keyza Putra - 165.4 KB

jimy p

Yeimy P3rciv4l - 1 MB

P.15. SPJ

Hanifah Utami - 1 MB

FM1 P W7

Selah Tomambo - 338.7 KB

ASKEP NY P

Ronaldo Torres - 191.9 KB

© 2022 VDOCS.PL. Our members: VDOCS.TIPS [GLOBAL] | VDOCS.CZ [CZ] | VDOCS.MX [ES] | VDOCS.PL [PL] | VDOCS.RO [RO]