W2- P. Karne i p. wykroczeń

  • Uploaded by: Kasia Syjud
  • Size: 53.9 KB
  • Type: PDF
  • Words: 737
  • Pages: 5
Report this file Bookmark

* The preview only shows a few pages of manuals at random. You can get the complete content by filling out the form below.

The preview is currently being created... Please pause for a moment!

Description

11.10.21 r.

1. Funkcja gwarancyjna- fundament prawa karnego. Nikt nie był na skutek arbitralnej decyzji kogokolwiek powołany do odpowiedzialności karnej. Ścisła określoność daje nam gwarancje. Istotna jest funkcja gwarancyjna abyśmy nie zostali ukarani za coś co nie było przestępstwem lub przez kogokolwiek. Prawo karne jest szczególne.

Prawo karne jest prawem dotkliwym, ingeruje w prawa i wolności człowieka. Zabrania określonych zachowań i dotkliwie ingeruje w życie prywatne. Jest prawem najbardziej dotkliwym.

Art. 32 KK Kary za przestępstwa

Art. 39 KK - katalog środków karnych. Niektóre mogą być bardzo dotkliwe np. zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami; zakaz prowadzenia pojazdów; zakaz wykonywania określonego zawodu.

2. F. Subsydiarność prawa karnego ( ultima ratio prawa karnego): - musi być stosowany w ostateczności, to jest ostatnia najwyższa konieczność. Prima Ratio- pierwsze narzędzie. Prawo karne nie może być takim pierwszym narzędziem. Subsydiarność- pomocniczość. Prawo karne ma być tylko pomocą w uzyskaniu społecznego efektu.

3. Zasady prawa karnego: są to

główne normy, przesłanki ponoszenia

odpowiedzialności karnej. Poręczają zasady właściwą funkcję gwarancyjną. 3 płaszczyzny ze sobą powiązane. W kodeksie karnym i innym dokumencie nie ma katalogu zasad. To autorzy sami dokonują decyzji co jest najważniejsze. Dlatego w niektórych podr. jest inny katalog zasad.

Zasady: 1) zasada odpowiedzialności karnej za czyn: Jest

bardzo

odpowiedzialności

ważna.

Podkreśla

karnej

za

że

myśli

nie wolno o nikogo pociągać do poglądy

przekonania

i

zamiary.

Odpowiedzialność karna jest tylko za czyny. Za uzewnętrznienie zamiaru też nie można nikogo ukarać.

Art. 190 KK Jeżeli moje słowa są groźbą to jest to dokonanie przestępstwa groźby karalnej.

Art. 256 KK Nie

można

publicznie

propagować

totalitarny

ustrój.

Zachwalanie,

przekonywanie. Musi być czyn, ale może on polegać na ustnej wypowiedzi.

2) zasada winy: Określona została w art. 1 w paragrafie 3 Kodeksu Karnego. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego jeśli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

Nie każde zabicie człowieka będzie przestępstwem, będzie jeżeli zostanie przypisana wina. Okoliczności wyłączające winę- brak winy. Zmienia się definiowanie winy- są 4 różne def. winy.

Przykładowe okoliczności wyłączające winę: -

niepoczytalność,

-

nieletniość,

-

nieusprawiedliwiony błąd co do prawa

Humanitarne, humanistyczne prawo w państwie demokratycznym przyjęło zasadę: dziesięciolatek nie ponosi winy- art. 10 ( nieletniość)

Art. 31 ( niepoczytalność) Osoby chore psychiczne głównie.

Art. 30 ( nieusprawiedliwiony błąd co do prawa)

3) Zasada odpowiedzialności indywidualnej i osobistej:

● Odpowiedzialności indywidualnej- oznacza że kary może ponosić tylko i wyłącznie rzeczywisty sprawca przestępstwa. Państwo demokratyczne zrywa

z

odpowiedzialnością

zbiorową.

odpowiedzialność zbiorowa. Wyjątki: - Art. 158 KK Odpowiedzialność karna za sam udział w bójce. - Art. 254, 258

Niedopuszczalna

jest

- ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary: przewiduje odpowiedzialności karne. Osoba fizyczna popełnia czyn zabroniony ale popełnia pracując w jakimś podmiocie zbiorowym, w jakiejś spółce, w fabryce itd., ten czyn zabroniony jest ściśle powiązany z działalnością podmiotu zbiorowego.

● Odpowiedzialność osobista-

oznacza że dolegliwość związana z karą

może dotykać tylko i wyłącznie wskazanego sprawcę czynu zabronionegozakaz odbywania kary przez osoby trzecie.

Art. 239 Pomoc po przestępstwie Jeśli ktoś za kogoś odbywa karę to po pierwsze taka osoba która popełniła przestępstwo musi odbyć karę i tak, a po drugie osoby odbywające za kogoś karę popełnia nowe przestępstwo za które grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 5.

Art. 57 Nawet nie może nam płacić grzywny za kogoś chyba, że jesteśmy z tobą najbliższą.

4) Zasada humanitaryzmu: Art. 3 Poszanowanie godności człowieka.

5) Zasada nullum crimen sine lege ( nie ma przestępstwa bez ustawy) - in. zasada określoności:

jest to najważniejsza zasada. Najsilniej związana z funkcją gwarancyjną. Art 42 Konstytucji Art. 1 KK Żaden sąd nie może nas ukarać dopóki czyn którego się dopuszczamy nie został zabroniony przez ustawę. W każdym demokratycznym państwie albo jest wprost opisany albo obowiązuje zasada określoności.

Ramach tej zasady wymienione są pod zasady:

● nullum crimen sine lege scripta: nie ma przestępstwa bez ustawy z spisanej. Ustawa musi być spisana, ogłoszona w dzienniku ustaw.

● nullum crimen sine lege certa: nie ma przestępstwa bez ustawy pewnej, niebudzącej wątpliwości. Musi

być napisane co jest konkretnie

zabronione; nie może ustawa posługiwać się ogólnikami.

● Zakaz analogii: wszystko co jest zabronione musi być spisane, natomiast zakazane jest tylko to co jest spisane.

Lex retro non agit- prawo nie może działać wstecz. Stosujemy się do tych obu zasad. Nie mogę być ukarana za coś co zrobiłam kiedyś a nie było to wtedy zabronione.

6) Nulla poena sine lege: Nie ma kary bez ustawy. Również kara nie może wynikać z wyobraźni sędziego.

Similar documents

W2- P. Karne i p. wykroczeń

Kasia Syjud - 53.9 KB

W3- P Karne i p. wykroczeń

Kasia Syjud - 5.6 MB

W2- P. Pracy i p. urzędnicze

Kasia Syjud - 60.1 KB

W1- P. Karne i p. Wykroczeń

Kasia Syjud - 57.5 KB

W3-4. P&P. .docx

Trần Quỳnh Trang - 121.7 KB

W1-p. pracy i p. urzędnicze

Kasia Syjud - 74.6 KB

SPK P

Keyza Putra - 165.4 KB

jimy p

Yeimy P3rciv4l - 1 MB

P.15. SPJ

Hanifah Utami - 1 MB

FM1 P W7

Selah Tomambo - 338.7 KB

ASKEP NY P

Ronaldo Torres - 191.9 KB

© 2022 VDOCS.PL. Our members: VDOCS.TIPS [GLOBAL] | VDOCS.CZ [CZ] | VDOCS.MX [ES] | VDOCS.PL [PL] | VDOCS.RO [RO]